Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
salep
salep
['sæləp]
danh từ
bột củ lan (dùng để ăn) (như) saloop


/'sæləp/

danh từ
bột củ lan (dùng để ăn) ((cũng) saloop)

Related search result for "salep"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.