Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
receipt-book
receipt-book
[ri'si:tbuk]
danh từ
số tiền nhận; quyển biên lai


/ri'si:tbuk/

danh từ
số tiền nhận; quyển biên lai

Related search result for "receipt-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.