Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pulpous
pulpous
['pʌlpəs]
Cách viết khác:
pulpy
['pʌlpi]
như pulpy


/'pʌlpi/ (pulpous) /'pʌlpəs/

tính từ
mềm nhão
có nhiều cơm, có nhiều thịt (trái cây)

Related search result for "pulpous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.