Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
palpus
palpus
['pælpʌs]
danh từ, số nhiều palpi
['pælpai]
như palp


/'pælpəs/

danh từ, số nhiều palpi /'pælpai/
(như) palp

Related search result for "palpus"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.