Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prayer-book
prayer-book
['preəbuk]
danh từ
sách kinh, sách nguyện (ở nhà thờ)
(the Prayer Book) sách kinh dùng trong các buổi lễ cầu nguyện thuộc Anh giáo (như) the Book of Common Prayer


/'preəbuk/

danh từ
sách kinh, quyển kinh

Related search result for "prayer-book"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.