Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pot-bellied
pot-bellied
[,pɔt'belid]
tính từ
có bụng phệ; phệ bụng, phình bụng (người)


/'pɔt,belid/

tính từ
phệ bụng

Related search result for "pot-bellied"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.