Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pine-beauty
pine-beauty
[,pain'bju:ti]
Cách viết khác:
pine-carpet
[,pain'kɑ:pit]
danh từ
(động vật học) mọt thông


/'pain,bju:ti/ (pine-carpet) /'pain,kɑ:pit/
carpet) /'pain,kɑ:pit/

danh từ
(động vật học) mọt thông

Related search result for "pine-beauty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.