Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
picotee
picotee
['pi:kouti:]
danh từ
(thực vật học) hoa cẩm chướng cánh viền


/,pikə'ti:/

danh từ
(thực vật học) hoa cẩm chướng cánh viền

Related search result for "picotee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.