Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
picquet
picquet
['pikit]
danh từ
(quân sự) đội quân cảnh (như) picket


/'pikit/

danh từ
(quân sự) đội quân cảnh ((cũng) picket)

Related search result for "picquet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.