Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
old-fogey


/'ould'fougi/ (old-fogy) /'ould'fougi/
fogy) /'ould'fougi/

tính từ
hủ lậu, nệ cổ

danh từ
người hủ lậu, người nệ cổ

Related search result for "old-fogey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.