Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
old-fogeyish
old-fogeyish
['ould'fougii∫]
Cách viết khác:
old-fogyish
['ould'fougii∫]
tính từ
hủ lậu, nệ cổ


/'ould'fougiiʃ/ (old-fogyish) /'ould'fougiiʃ/
fogyish) /'ould'fougiiʃ/

tính từ
hủ lậu, nệ cổ

Related search result for "old-fogeyish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.