Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
myosotis
myosotis
[,maiə'soutis]
danh từ
(thực vật học) cỏ lưu ly


/,maiə'soutis/

danh từ
(thực vật học) cỏ lưu ly

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "myosotis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.