Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moloch
moloch
['moulɔk]
danh từ
thần Mô-lốc (thường) hằng năm phải dùng trẻ con làm vật cúng tế
(nghĩa bóng) tai hoạ lớn (gây chết chóc)
(động vật học) thằn lằn gai


/'moulɔk/

danh từ
thần Mô-lốc (thường hằng năm phải dùng trẻ con làm vật cúng tế)
(nghĩa bóng) tai hoạ lớn (gây chết chóc)
(động vật học) thằn lằn gai

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "moloch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.