Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
milch
milch
[milt∫]
tính từ
được nuôi để vắt sữa
a milch goat
dê sữa


/miltʃ/

tính từ
milch cow bò sữa ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Related search result for "milch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.