Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
marriage portion
marriage+portion
['mæridʒ'pɔ:∫n]
danh từ
của hồi môn


/'mæridʤ'pɔ:ʃn/

danh từ
của hồi môn

Related search result for "marriage portion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.