Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lại quả


[lại quả]
(cũ) Portion reserved for the people who had brought engagement (wedding) offering.(cũ) Portion reserved for the people who had brought engagement (wedding) offering


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.