Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hương hỏaCult-portion of heritage entail
    Ruộng hương hỏa Cult-portion field (whose proceeds were to cover the worshipping expenses)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.