Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
internal medicine
internal+medicine
[in'tə:nl'medsin]
danh từ
y học nội khoa


/in'tə:nl'medsin/

danh từ
(y học) khoa nội

Related search result for "internal medicine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.