Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interior decorator
interior+decorator
[in'tiəriə'dekəreitə]
danh từ
người trang trí trong nhà; người trang trí nội thất


/in'tiəriə'dekəreitə/ (interior_designer) /in'tiəriədi'zainə/

danh từ
người trang trí trong nhà

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "interior decorator"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.