Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intercourse
intercourse
['intəkɔ:s]
danh từ
sự giao thiệp, sự giao dịch, sự giao hữu
sự trao đổi ý nghĩ, sự trao đổi tình cảm
sự giao hợp, sự giao cấu ((cũng) sexual intercourse))


/'intəkɔ:s/

danh từ
sự giao thiệp, sự giao dịch, sự giao hữu
sự trao đổi ý nghĩ, sự trau đổi tình cảm
sự ăn nằm với nhau, sự giao cấu

Related search result for "intercourse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.