Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incompact
incompact
[,inkəm'pækt]
tính từ
lỏng, không rắn chắc; không kết lại thành khối (nghĩa bóng)


/,inkəm'pækt/

tính từ
lỏng, không rắn chắc; không kết lại thành khối ((thường) bóng)

Related search result for "incompact"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.