Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impressment
impressment
[im'presmənt]
danh từ
(sử học) sự cưỡng bách tòng quân, sự bắt lính
sự trưng thu, sự sung công (hàng hoá...)


/im'presmənt/

danh từ
(sử học) sự cưỡng bách tòng quân, sự bắt lính
sự trưng thu, sự sung công (hàng hoá...)

Related search result for "impressment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.