Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imperviable
imperviable
[im'pə:vjəbl]
Cách viết khác:
impervious
[im'pə:vjəs]
tính từ
không thấu qua được, không thấm (nước...)
to be imperviable to water
không thấm nước
không tiếp thu được, trơ trơ
a man imperviable to reason
một người không tiếp thu được lẽ phải; người nói lý lẽ mãi cũng cứ trơ ra
imperviable to others' sufferings
cứ trơ trơ trước sự đau khổ của người khác
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không thể bị hư hỏng
imperviable to frequent use
có thể dùng đến luôn mà không hỏng


/im'pə:vjəbl/ (impervious) /im'pə:vjəs/

tính từ
không thấu qua được, không thấm (nước...)
to be imperviable to water không thấm nước
không tiếp thu được, trơ trơ
a man imperviable to reason một người không tiếp thu được lẽ phải; người nói lý lẽ mãi cũng cứ trơ ra
imperviable to others' sufferings cứ trơ trơ trước sự đau khổ của người khác
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) không thể bị hư hỏng
imperviable to frequent use có thể dùng đến luôn mà không hỏng

Related search result for "imperviable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.