Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
improvable
improvable
[im'pru:vəbl]
tính từ
có thể cải tiến, có thể cải thiện, có thể làm cho tốt hơn


/im'pru:vəbl/

tính từ
có thể cải tiến, có thể cải thiện, có thể làm cho tốt hơn

Related search result for "improvable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.