Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illegalize
illegalize
[i'li:gəlaiz]
Cách viết khác:
illegalise
[i'li:gəlaiz]
ngoại động từ
làm thành không hợp pháp


/i'li:gəlaiz/ (illegalise) /i'li:gəlaiz/

ngoại động từ
làm thành không hợp pháp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "illegalize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.