Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hummocky
hummocky
['hʌməki]
tính từ
có nhiều gò đống
có nhiều gò băng (nổi gồ lên giữa đám băng)


/'hʌməki/

tính từ
có nhiều gò đống
có nhiều gò băng (nổi gồ lên giữa đám băng)

Related search result for "hummocky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.