Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
equalitarian
equalitarian
[i,kwɔli'teəriən]
tính từ
(chính trị) theo chủ nghĩa bình đẳng
danh từ
(chính trị) người theo chủ nghĩa bình đẳng


/i,kwɔli'teəriən/

tính từ
(chính trị) theo chủ nghĩa bình đẳng

danh từ
(chính trị) người theo chủ nghĩa bình đẳng

Related search result for "equalitarian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.