Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
equalitarianism
equalitarianism
[i,kwɔli'teəriənizm]
danh từ
(chính trị) chủ nghĩa bình đẳng


/i,kwɔli'teəriənizm/

danh từ
(chính trị) chủ nghĩa bình đẳng

Related search result for "equalitarianism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.