Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dyed-in-the-wool
dyed-in-the-wool
['daidinðə'wul]
tính từ
được nhuộm từ lúc chưa xe thành sợi (vải)
(nghĩa bóng) thâm căn cố đế, ngoan cố
a dyed-in-the-wool reactionary
tên phản động ngoan cố


/'daidinðə'wul/

tính từ
được nhuộm từ lúc chưa xe thành sợi (vải)
(nghĩa bóng) thâm căn cố đế, ngoan cố
a dyed-in-the-wool reactionary tên phản động ngoan cố

Related search result for "dyed-in-the-wool"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.