Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dramaturgic
dramaturgic
[,dræmə'tə:dʒik]
tính từ
(thuộc) thuật soạn kịch, (thuộc) kịch nghệ


/,dræmə'tə:dʤik/

tính từ
(thuộc) thuật soạn kịch, (thuộc) nghệ thuật kịch

Related search result for "dramaturgic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.