Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dramaturge
dramaturge
['dræmətə:dʒ]
danh từ
nhà soạn kịch, nhà viết kịch


/'dræmətə:dʤ/

danh từ
nhà soạn kịch, nhà viết kịch

Related search result for "dramaturge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.