Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dragoman
dragoman
['drægoumən]
danh từ, số nhiều dragomans
người thông ngôn (ở A-rập, Thổ nhĩ kỳ, Ba tư)


/'drægoumən/

danh từ, số nhiều dragomans
người thông ngôn (ở A-rập, Thổ nhĩ kỳ, Ba tư)

Related search result for "dragoman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.