Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
draconian
draconian
[drə'kounjən]
Cách viết khác:
Draconic
[drə'kɔnik]
tính từ
hà khắc, khắc nghiệt, tàn bạo
draconian law
luật hà khắc


/drei'kounjən/ (Draconic) /drə'kɔnik/

tính từ
hà khắc, khắc nghiệt, tàn bạo
draconian law luật hà khắc

Related search result for "draconian"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.