Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
digester
digester
[di'dʒestə]
danh từ
người phân loại, người phân hạng; người tóm tắt có hệ thống
to be a bad digester
người ăn lâu tiêu
vật giúp cho sự tiêu hoá
máy ninh, nồi (nấu canh, ninh...)


/di'dʤestə/

danh từ
người phân loại, người phân hạng; người tóm tắt có hệ thống
người tiêu hoá
to be a bad digester người ăn lâu tiêu
vật giúp cho sự tiêu hoá
máy ninh, nồi (nấu canh, ninh...)

Related search result for "digester"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.