Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decimeter
decimeter
Xem decimetre(Tech) đêximét


đêximet

/'desi,mi:tə/ (decimeter) /'desi,mi:tə/

danh từ
đêximet

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "decimeter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.