Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dandy-fever
dandy-fever
Xem dengue


/'deɳgi/ (dandy_fever) /'dændi,fi:və/

danh từ
(y học) bệnh đăngngơ

Related search result for "dandy-fever"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.