Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cất cơn


[cất cơn]
(y học) Abate (said of a fit of fever).
finish a fit of fever(y học) Abate (said of a fit of fever)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.