Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curacy
curacy
['kjuərəsi]
danh từ
(tôn giáo) chức cha phó


/'kjuərəsi/

danh từ
(tôn giáo) chức cha phó

Related search result for "curacy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.