Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
confrontation
confrontation
[,kɔnfrʌn'tei∫n]
danh từ
sự đương đầu; sự đối đầu
a confrontation between the Government and the unions
cuộc đối đầu giữa chính phủ và các công đoàn


/,kɔnfrʌn'teiʃn/

danh từ
sự chạm trán, sự đương đầu
sự đối chất
sự đối chiếu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "confrontation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.