Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
combination-room
combination-room
[,kɔmbi'nei∫nru:m]
danh từ
phòng họp chung (ở trường đại học Căm-brít)


/,kɔmbi'neiʃnru:m/

danh từ
phòng họp chung (ở trường đại học Căm-brít)

Related search result for "combination-room"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.