Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chromatics
chromatics
[krə'mætiks]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
khoa học về màu sắc


/krə'mætik/

danh từ, số nhiều dùng như số ít
khoa học về màu sắc

Related search result for "chromatics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.