Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cantab
cantab
['kæntæb]
danh từ (viết tắt) của Cantabrigian


/'kæntæb/

danh từ (viết tắt) của Cantabrigian

Related search result for "cantab"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.