Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cannibalise
cannibalise
Xem cannibalize


/'kænibəlaiz/ (cannibalise) /'kænibəlaiz/

động từ
ăn thịt sống, ăn thịt người
tháo tung để lấy phụ tùng
lấy người ở một nơi để bổ sung nơi khác

Related search result for "cannibalise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.