Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cannibalize
cannibalize
['kænibəlaiz]
Cách viết khác:
cannibalise
['kænibəlaiz]
ngoại động từ
tháo tung để lấy phụ tùng; làm thịt
to cannibalize an old radio to repair one's record-player
làm thịt cái rađiô cũ để lấy phụ tùng lắp vào cái máy quay dĩa


/'kænibəlaiz/ (cannibalise) /'kænibəlaiz/

động từ
ăn thịt sống, ăn thịt người
tháo tung để lấy phụ tùng
lấy người ở một nơi để bổ sung nơi khác

Related search result for "cannibalize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.