Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bromic
bromic
['broumik]
tính từ
(hoá học) bromic
bromic acid
axit bromic


/'broumik/

tính từ
(hoá học) bromic
bromic acid axit bromic

Related search result for "bromic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.