Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bean-shooter
bean-shooter
['bi:n,∫u:tə]
danh từ
ống xì đồng


/'bi:n,ʃu:tə/

danh từ
ống xì đồng

Related search result for "bean-shooter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.