Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
autoptic
autoptic
[ɔ:'tɔptik]
Cách viết khác:
autoptical
[ɔ:'tɔptikəl]
tính từ
(y học) (thuộc) sự mổ xác để khám nghiệm


/ɔ:'tɔptik/ (autoptical) /ɔ:'tɔptikəl/

tính từ
(y học) (thuộc) sự mổ xác (để khám nghiệm)

Related search result for "autoptic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.