Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
autoptical
autoptical
[ɔ:'tɔptikəl]
Cách viết khác:
autoptic
[ɔ:'tɔptik]
như autoptic


/ɔ:'tɔptik/ (autoptical) /ɔ:'tɔptikəl/

tính từ
(y học) (thuộc) sự mổ xác (để khám nghiệm)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.