Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
architectonics
architectonics
[,ɑ:kitek'tɔniks]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
thuật kiến trúc, khoa kiến trúc
cấu trúc
sự hệ thống hoá kiến trúc


/,ɑ:kitek'tɔniks/

danh từ, số nhiều dùng (như) số ít
thuật kiến trúc, khoa kiến trúc
cấu trúc
sự hệ thống hoá kiến trúc

Related search result for "architectonics"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.