Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
architectonic
architectonic
[,ɑ:kitek'tɔnik]
tính từ
(thuộc) thuật kiến trúc; (thuộc) các nhà kiến trúc
có tính chất xây dựng; thuộc cấu trúc
(thuộc) sự hệ thống hoá kiến trúc


/,ɑ:kitek'tɔnik/

tính từ
(thuộc) thuật kiến trúc; (thuộc) các nhà kiến trúc
có tính chất xây dựng; thuộc cấu trúc
(thuộc) sự hệ thống hoá kiến trúc

Related search result for "architectonic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.